MOSI Tekstil

Aydınlatma Metni

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Dokuz Eylül Mah. 694 Sk. No:9 Gaziemir / İzmir  adresinde yerleşik; İzmir Ticaret Siciline ……………… sicil numarası ile kayıtlı Mosi Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, (“Mosi Tekstil” ya da “Veri Sorumlusu”) [http://www.mositekstil.com.tr] tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Kişisel verileriniz Mosi Tekstil tarafından ticari faaliyetlerimizi  yürütmek  amacıyla  aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

–     Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,

–     Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi,

–     Aday personel bildirimlerinin yapılması,

–     Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,

–     Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.mositekstil.com internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

 1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, danışmanlık firmalarına KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından www.mositekstil.com internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metninde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

 1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz Mosi Tekstil e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, işbirliği içinde bulunulan işe alım firmaları aracılığıyla iletilen veriler, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Veri sahibinin hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Mosi Tekstil’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’ndan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Mosi Tekstil, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.  maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.mositekstil.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Dokuz Eylül Mah. 694 Sk. No:9 Gaziemir / İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak e-mail adresine iletebilir veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.