MOSI Tekstil

Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Dokuz Eylül Mah. 694 Sk. No:9 Gaziemir / İzmir adresinde yerleşik; İzmir Ticaret Siciline …….. sicil numarası ile kayıtlı Mosi Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

(“Mosi Tekstil” ya da “Veri Sorumlusu”) [http://www.mositekstil.com.tr] tarafından internet sitesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’da belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

  • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
  • Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi, Aday personel bildirimlerinin yapılması,
  • Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,
  • Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.mositekstil.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Dokuz Eylül Mah. 694 Sk. No:9 Gaziemir / İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak e-mail adresine iletebilir veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.